Pályázat – Halászi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakör

Halászi és Püski Községek Óvodát Fenntartó Társulása

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján

pályázatot hirdet a

Halászi Óvoda és Bölcsőde

intézményvezetői munkakörének ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás határozott időre

2022. augusztus 1-jétől 2027. július 31-ig, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Halászi Óvoda és Bölcsőde 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzati társulással, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. részének 2. pontja alapján előírt szakirányú felsőfokú végzettség
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Legalább négy év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a gyermekvédelem, szociális ellátás, illetve köznevelés területén végzett munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratmásolatok
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a Kjt. 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel
 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program
 • a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 • nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Társulási Tanács zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:

Majthényi Tamás polgármester, Tel.: +36 20 434 6375

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Halászi és Püski Községek Óvodát Fenntartó Társulása (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.) címére történő megküldéssel, benyújtással. A lezárt borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően Halászi és Püski Községek Óvodát Fenntartó Társulásának Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2022. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: