Járványügyi intézkedések

A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

1. A száj és az orr kötelező eltakarása

2020. szeptember 21-én lép hatályba!

1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön,

b) – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) vendégei kivételével – az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,

c) – a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,

d) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –,

e) – az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,

f) a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott

fa) muzeális intézménylátogatók számára nyitva álló területén,

fb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménylátogatók számára nyitva álló területén,

fc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,

fd) közművelődési intézménylátogatók számára nyitva álló területén,

fe) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,

ff) integrált kulturális intézménylátogatók számára nyitva álló területén,

g) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott

ga) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

gb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

h) ügyfélfogadási időben

ha) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

hb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá

hc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

i) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

orvosimaszkot, munkavédelmimaszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az egészségügyi intézmény területén – a (3)  bekezdés szerinti kivétellel – mindenki köteles az  (1)  bekezdésben meghatározott módon maszkot viselni.

(3) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

(4) Azt a  személyt, aki a  maszkot az  1.  § (1)  bekezdés b)–i)  pontja, valamint az  1. § (2) és (4)  bekezdése esetében az  üzemeltető felszólítására sem viseli az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott módon, az  üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

(5) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását

a) az 1. § (1) bekezdés a), d) és f)–i) pontja esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal,

b) az 1. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja esetében a kereskedelmi hatóság köteles ellenőrizni.

(6) Az  (1), (3) és (4)  bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) is ellenőrizheti.

(7) Ha a  rendőrség az  ellenőrzés során az  (1), (3) vagy (4)  bekezdés szerinti kötelezettség megsértését észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről az (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti hatáskörrel rendelkező szervet értesíti.

2020. október 3-án lép hatályba!

3. § (1) Ha az 1.  § (1) bekezdés b) és e) pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,

b) a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,

c) a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,

d) a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra,

b) a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és

c) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések

2020. október 1-jén lép hatályba!

4. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény)

a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,

b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

(2) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.

(4) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról.

(5) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

5. § (1) Az intézmény területére

a) az ott foglalkoztatott személyen,

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

d) a gyermeken, illetve a tanulón és

e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az  1.  § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

3. A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelkezések

2020. szeptember 21-én lép hatályba!

6. § (1) A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

(2) A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.

7. § (1) A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

***

Térítési díjak

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet szerint 2020. szeptember 21-étől az  a  személy, aki a  SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb a következő díjak megfizetésére kötelezhető:

  • Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel történő kimutatására vonatkozó vizsgálat díja                                                                                   17 000 Ft
  • Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel díja             2 500 Ft